Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Elke overeenkomst is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  2. Facturen voor levering van goederen en prestaties worden berekend volgens de bestelbon. Er wordt wel uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor door de klant geplaatste bijbestellingen na het opmaken van de bestelbon.
  3. Klachten betreffende geleverde goederen en/of prestaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 4 werkdagen na levering of prestatie. Klachten betreffende natuurbloemen en bloemstukken dienen ons binnende 24 uur te bereiken. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog kunnen aanvaard worden. Het gebruik van degeleverde goederen, zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaarding van de levering in haar geheel.
  4. De klant verbindt er zich toe aan Begrafenisonderneming Loots en Zoon BVBA alle documenten, gegevens en informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen. De klant verbindt er zich toe elkgegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enig invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht onmiddellijk ter kennis te brengen aan Begrafenisonderneming Loots en Zoon BVBA. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
  5. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 10 % per jaar, en dit vanaf de factuurdatum. Bovendien zal in geval van niet en/of laattijdige betaling, het factuurbedrag verhoogd worden met 10 % met een minimum van 125 euro. Deze verhoging geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Alle betwistingen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum ingeroepen te worden. Bij gebrek aan tijdig protest wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde diensten. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van de factuur geldt als aanvaarding van de factuur.
  6. Ingeval aan de klant uitdrukkelijk termijnen van betaling worden toegestaan, zal de niet-betaling van het conventioneel verschuldigd bedrag op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de gemakkelijkheid van betaling meebrengen en wordt het openstaand saldo onmiddellijk opeisbaar.
  7. Bij eenzijdige verbreking van het contract door de klant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, zal de klant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van het totaal bedrag van de bestelling, behoudens bewijs van aanzienlijker schade door Begrafenisonderneming Loots en Zoon BVBA. Wanneer Begrafenisonderneming Loots en Zoon BVBA zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
  8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een consument is worden alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst werd uitgevoerd. In de andere gevallen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen bevoegd en dit niettegenstaande elk strijdig beding.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens beschikbaar op de website van Begrafenisonderneming Loots en Zoon BVBA (www.begrafenissenloots.be).